Inkoop

Analyse van inkoopgegevens.

Het maken van analyses van inkoopgegevens is een moeizame aangelegenheid, als u niet beschikt over een Inkoop Informatie Systeem.
Veelal worden gegevens uit de crediteurenadministratie gebruikt.Deze zijn verre van ideaal, want deze administratie is niet ingericht voor opslaan en weergeven van specifieke inkoopinformatie, waardoor de cross reference naar orders ontbreekt.

 Na de Internet hype

Door de internethype is Inkoop in de belangstelling gekomen. Het Internet werd gepresenteerd als het medium om in te kopen en kosten te besparen.. E-procurement, E -auctions, webbased applications, ASP; talloze nieuwe begrippen deden hun intrede

Een enkele uitzondering daargelaten zijn de meeste aangeboden oplossingen vooral deel oplossingen, soms gericht op het operationele inkoopproces, soms op het initiële. De grote applicaties zijn financieel alleen weggelegd voor organisaties, waar men grote hoeveelheden eenvormige goederen inkoopt. Bij e-ordering systemen blijven de te gebruiken communicatietaal en de noodzaak met iedere leverancier een individuele interface te maken een belangrijke hinderpaal. Tenzij u er voor kiest alles via een derde partij te laten verlopen. De vraag kan gesteld worden, wat de toegevoegde waarde is van het direct plaatsen van uw opdrachten in het systeem van uw leveranciers. Tijdwinst? Kostenbesparing? Voor wie? Hoeveel?

Het is tegenwoordig mogelijk om direct bij de leverancier in te loggen en zo de bestellingen op te geven. 
Het grote voordeel ligt hier in het mogelijk maken bestellingen te doen, met een lage waarde, door andere afdelingen dan de Inkoopafdeling.

Inkoop sluit de contracten en de gebruikers kunnen binnen deze contracten afroepen.

Dus tijdwinst, de interne procedure wordt verkort.

Contractbeheer en Contractmanagement

Dit onderwerp mag zich in een grote belangstelling verheugen.Wij zien Contractbeheer en Contractmanagement als een integraal onderdeel van het inkoopproces, hoewel ook niet inkoopcontracten beheerd moeten worden. Het vastleggen in een database van de contracten en het creëren van signaleringsmogelijkheden is op zich niet moeilijk. Voor Managen ligt dat anders. Managen houdt in, dat gestimuleerd wordt, dat contracten ook volgens de afspraken gebruikt worden en dat zowel de prestaties van de leverancier gemeten kunnen worden als de interne prestaties. Bij een geautomatiseerd inkoopproces zijn deze zaken gewaarborgd. Gebruikers worden automatisch naar de gecontracteerde leverancier geleid, als zij een aanvraag opstellen en de afgesproken prijzen en condities verschijnen op het orderformulier. Naderhand kan over de gerealiseerde afname en over Maverick Buying( inkopen buiten de contracten om) gerapporteerd worden en kunnen de leveranciersprestaties gemeten worden. Bij zelfstandige contractmodules is dit niet mogelijk.Contractbeheer en Contractmanagement nemen in onze inkoopapplicatie een belangrijke plaats in.

Europese Aanbestedingen

Voor overheden en aanverwante organisaties gelden de Europese Richtlijnen. Vanuit het inkoopperspectief zijn deze regels een getrouwe weergave van het inkoopproces, maar wel weinig flexibel. Ook zijn de regels niet altijd voor eenduidige interpretatie vatbaar en ontbreekt het nog aan jurisprudentie. Een traject vol valkuilen derhalve. Uit recente onderzoeken is gebleken, dat bij de aanbestedingsplichtige overheden er veelal nog onvoldoende deskundigheid aanwezig is. Bij overheden met een relatief laag budget, komen Europese Aanbestedingen te weinig voor om eigen expertise op te bouwen. Soms ontstaat er door een cumulatie van aanbestedingen een capaciteitsprobleem. In beide gevallen kan het uitbesteden aan derden een goede oplossing zijn.

Inkoopsoftware

Waaraan moet een inkoopprogramma voldoen!

Er bestaat een groot aantal software programma's voor Inkoop en logistiek. Om de juiste keuze te kunnen maken is het noodzakelijk dat er eerst een goede inventarisatie gemaakt wordt van de gewenste en noodzakelijke functies in het programma. Met andere woorden stel een programma van eissen op waaraan het programma moet voldoen.

Onderdeel van het onderzoek dat moet leiden tot een programma van eissen, is het maken van een documenten en informatiestroom, zowel de formele als de informele.
Deze informatie dan leggen op de gewenste situatie en beoordelen waar de verschillen liggen.
Het aan te schaffen programma moet geschikt zijn om de gewenste informatie stroom te beheersen.

Contractbeheer en Contractmanagement.

Als onderdeel van een nieuw software programma. Kan ook als separate applicatie aangeschaft worden. Bij kleinere bedrijven is een eenvoudige database applicatie wellicht voldoende.

Contractbeheer en Contractmanagement is een integraal onderdeel van het inkoopproces, hoewel niet alleen inkoopcontracten beheerd moeten worden. Het vastleggen in een database van de contracten en het creëren van signaleringsmogelijkheden is op zich niet moeilijk. 
Voor Managen ligt dat anders. Managen houdt in, dat gestimuleerd wordt, dat contracten ook volgens de afspraken gebruikt worden en dat zowel de prestaties van de leverancier gemeten kunnen worden als de interne prestaties. Bij een geautomatiseerd inkoopproces zijn deze zaken gewaarborgd. Gebruikers worden automatisch naar de gecontracteerde leverancier geleid, als zij een aanvraag opstellen en de afgesproken prijzen en condities verschijnen op het orderformulier. Naderhand kan over de gerealiseerde afname en over Maverick Buying( inkopen buiten de contracten om) gerapporteerd worden en kunnen de leveranciersprestaties gemeten worden.
In een dergelijke database kan ook bijgehouden worden of een leverancier gecertificeerd is, welke certificaten er zijn en wanneer ze verlopen.
Bij een organisatie die zelf bv volgens ISO gecertificeerd is is dit noodzakelijk.

Inkoop wetenschap en gezond verstand

Een artikel van Dr. Ir Luitzen de Boer van de Technische faculteit van Twente over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Inkoopmanagement.

inkoop wetenschap en gezond verstand

Inkoop verlengstuk van verkoop.

Een interview met het blad Vraag en Aanbod.
Omdat de meeste bedrijven omzet gerelateerd zijn, staan vooral de verkoopmarkten in de schijnwerpers. Over de inkoopmarkten is doorgaans minder bekend. Inkoop onderzoek kan daarin verandering brengen.
In 1999 heb ik over dit onderwerp een interview gegeven aan Vraag en Aanbod.
Hoewel dit nu reeds enkele jaren geleden is, is dit onderwerp gezien de huidige markt situatie nog steeds aktueel

 

 

Inkoop verlengstuk van verkoop

Interview gegeven als Inkoopmanager van Akzo Nobel Nederland bv over het gebruik van beurzen.

De tijd dat er op de grote beurzen daadwerkelijk inkoopcontracten werden afgesloten is denk ik voorbij.
De beurzen worden nu gebruikt voor inkoopresearch en het onderhouden van de contacten. Het geeft de mogelijkheid om in één dag een groot aantal relaties te bezoeken.

 

Beursen voor Inkoopresearch